Landbruget

Siden 2010 har vi drevet økologisk landbrug på Møn. I 2010 startede omlægningen til biodynamik, og i 2013 var omlægningen en realitet. Samlet set driver vi ca. 100 hektar jord, hvor der både planteproduktion, dyrehold, grønsagsavl og frugtproduktion. Planteproduktionen består hovedsagelig af konsumkorn beregnet til mel og gryn, såsom rug, havre, vårhvede, spelt og ølandshvede.

Dyreholdet er en hel naturlig del af det biodynamiske landbrug. Det biodynamiske landbrug er nemlig som en sluttet cirkel, da markerne har brug for gødning, som produceres af dyrene. Dyrene har brug for foder, som dyrkes på egne marker. Det hele afstemt i en balance ud fra den mængde dyreenheder, som vi må ha gående på markerne i forhold til den mængde jord vi har. På den måde overgødes jorden ikke, og vi kan aldrig overproducere mængden af dyr, da vi selv skal kunne levere foder til vores dyr – alt sammen i en nøje afstemt balance.

Vores grise er testet FRI for MRSA

Hovedvægten af dyrehold ligger i vores grise. Grisene er af den gamle engelske landrace Saddelback, som producerer fedtmarmoreret, smagfuldt og saftigt kød – helt uden sammenligning med andre racer. Vores grise går ude året rundt, hvor de har rig mulighed for at bruge deres naturlige instinkter. De små grise går længere tid sammen med deres mor, og bliver på ingen måde behandlet præventivt med nogen form for medicin.

Vi har også kvæg af racen Dexter, som primært afgræsser vores engarealer. De er ikke så store og tunge, og derfor perfekte til denne opgave. Kødet er meget fedtfattigt, og derfor har vi avlet Galloway ind for at få en bedre marmorering i kødet. Køerne går ude hele sommeren, og om vinteren går de i løsdriftsstald.

Derudover rummer dyreholdet også 40 moderfår med tilhørende lam. De er en blanding af gotlænder, texel og dansk marskfår. Fårene går ude hele sommeren, og om vinteren går de i løsdriftsstald. Vi har ydermere 10 Shropshire får og 1 vædder. Vi forsøger at så lidt af dyret som muligt går til spilde, og derfor sælger vi også lammeskind i butikken. Ulden vil vi forsøge at få vasket og gjort klar, så vi kan sælge garn fra egne får.

Vi har 50 æglæggende høns, som sælges som stalddørssalg ved gårdbutikken. Hønsene går og kultiverer jorden i vores æbleplantage. Ligeledes har vi også ænder og gæs, som alle naturligvis går ude så snart de er fuldfjeret.

Hvad er forskellen?

Biodynamiske Demeteravlere skal opfylde strengere krav end økologer og bliver kontrolleret af både Plantedirektoratet og Demeterforbundet.

Demeter-produkter er ikke alene økologiske - de er dyrket med biodynamiske metoder og præparater, der styrker deres sundhed og ernæringskvalitet. Biodynamisk dyrkning gør også afgrøderne bedre som foder for gårdens husdyr, så de både kan producere en sund gødning til jorden og give mælk, æg og kød af høj ernæringsmæssig kvalitet til forbrugerne.

De væsentligste forskelle på Demeter- og økologireglerne:

• En bedrift skal have et dyrehold (overvejende drøvtyggere) eller indgå i et fast samarbejde med et biodynamisk husdyrbrug

• De biodynamiske markpræparater skal anvendes til hver afgrøde hvert år

Konventionel gylle og ajle må ikke anvendes på biodynamiske jorde

Kvæg må ikke afhornes og indkøbt kvæg må ikke være afhornet

Alt foder skal være biodynamisk eller økologisk efter nærmere angivelser

Gødning skal tilsættes de biodynamiske kompostpræparater

• Indkøbt gødning skal komposteres og tilsættes kompostpræparaterne

• Der må generelt højst tilføres gødning med 112 kg N/ha. pr. år i gennemsnit

• Tilførslen af indkøbt gødning må ikke overstige 50 kg N/ha

Der må ikke anvendes CMS-hybride sorter (GMO-lignende fremstilling)

• Rækkedampning mod ukrudt er forbudt

• UVC-lys må ikke anvendes til bestråling af planter (mod svamp og skimmel)

Nanoteknologiske stoffer må ikke anvendes